Obchodné podmienky


Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzným dojednaním medzi prevádzkovateľom portálu nachádzajúceho sa na webových stránkach freshinfo.eu (ďalej len „portál“) a užívateľmi využívajúcich všetky služby poskytované prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkovaním vyššie uvedeného portálu.


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu freshinfo.eu je obchodná spoločnosť EMmedia, s.r.o., IČO 47 364 289, so sídlom Lovčica 141, Lovčica-Trubín, 966 23 Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Banskej Bystrici v oddieli Sro, vložka číslo 24741/S (ďalej len „Prevádzkovateľ “).


Užívateľ

Užívateľom je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu poskytovaných prevádzkovateľom. Registrovaným užívateľom je každý užívateľ, ktorý sa zaregistroval na portáli.


Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom služieb portálu, na základe ktorého prevádzkovateľ poskytuje služby užívateľovi portálu a užívateľ tieto služby portálu využíva, respektíve prijíma a úprava s tým súvisiacich práv a povinností medzi prevádzkovateľom a užívateľom.


Práva a povinnosti prevádzkovateľa.

1. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať užívateľom služby riadnym spôsobom.

2. Prevádzkovateľ má právo na odmenu za platené služby poskytované užívateľovi.

3. Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah účtov užívateľov.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať, alebo ukončiť užívateľský účet užívateľovi, ktorý porušuje ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok alebo právne predpisy.

5. Prevádzkovateľ má povinnosť vyriešiť reklamácie a sťažnosti užívateľov a to v primeranej dobe.


Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Užívateľ je povinný pravidelne sledovať všeobecné obchodné podmienky a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením.

3. Užívateľ má právo využívať služby poskytované prevádzkovateľom.

4. V prípade, že užívateľ využíva platené služby portálu, je povinný za tieto služby hradiť prevádzkovateľovi cenu podľa cenníku uvedeného v čl. 9 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov.

6. Užívateľ je oprávnený na svoj užívateľský účet nahrávať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.

7. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.

8. Užívateľ sa zaväzuje využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.

9. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívani služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.


Zodpovednosť prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah portálu nahraný užívateľom.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi jednaním ostatných užívateľov alebo konaním tretieho subjektu.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľovi zneužitím jeho užívateľského účtu zavinené užívateľom.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prístupnosť služieb v miestach, kde nie je možné službu technicky dodať, alebo kde je to podľa daných platných predpisov zakázané.


Užívateľské účty

1. Užívateľ môže využívať služby prevádzkovateľa prostredníctvom užívateľského účtu, keď užívateľský účet vzniká registráciou.

2. Užívateľ má pri bezplatnej registrácii nárok na využívanie služieb portálu v obmedzenom rozsahu.

3. V prípade plateného členstva môže užívateľ využívať služby portálu v plnom rozsahu.

4. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť úplné a pravdivé informácie.

5. Užívateľské účty sú určené výhradne k individuálnemu použitiu a užívateľ je povinný svoj užívateľský účet využívať výhradne osobne a nesprístupňovať ho tretím subjektom.

6. V prípade akejkoľvek zmeny povinne poskytovaných údajov zaväzuje sa užívateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať.

7. Užívateľ je povinný okamžite nahlásiť akékoľvek zneužitie svojho užívateľského účtu prevádzkovateľovi.

8. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie právnych predpisov či škody spôsobené užívaním svojho užívateľského účtu.


Služby portálu

1. V prípade nezaplateného členstva získava užívateľ svoj profil na portáli prevádzkovateľa, bez možnosti zobraziť kontakty ostatných užívateľov, bez možnosti zobrazovania svojich položiek vo vyhľadávaní.

2. Užívateľ môže využívať platených služieb portálu v rozsahu podľa nižšie uvedených tarifov:

- Členstvo na 1 mesiac = 30 dní platené SMS: 5 EUR

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

3. Ak užívateľ získa platené členstvo v portáli a uhradí prevádzkovateľovi vyššie uvedenú cenu, získava tým možnosť zobrazovania svojich položiek iným užívateľom a možnosť zobrazovania kontaktných informácií iných užívateľov. Doba zobrazovania položiek vo vyhľadávaní je závislá od nastavenia v danej kategórii.

4. V záujme zabezpečenia nepretržitej služby, automaticky obnovujeme všetky predplatené služby.

Deaktiváciu predplatného pomocou sms prevediete zaslaním SMS: FRESH STOP na číslo 8866.

5. V prípade, že bude užívateľovi automaticky predĺžené členstvo podľa predchádzajúceho článku všeobecných obchodných podmienok, vzniká prevádzkovateľovi nárok na odmenu podľa vyššie uvedeného cenníka a užívateľovi povinnosť uvedenú odmenu prevádzkovateľovi uhradiť.

6. Využívanie portálu užívateľom v testovacom režime je bezplatné v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ je povinný označiť na úvodnej stránke, či je portál prevádzkovaný v testovacom režime.


Obsah služieb

1. Celý obsah prístupný užívateľovi prostredníctvom služieb portálu, ako sú texty, dáta, softvér, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videá, interaktívne prvky, blogy, príspevky, správy, etikety, ochranné známky, servisné známky, logá a ďalšie materiály (ďalej len "obsah"), je vo výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa alebo k nemu má užívateľ iné užívacie práva.

2. Užívateľ nie je oprávnený nakladať s vyššie uvedeným obsahom bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.


Užívateľský obsah

1. Užívateľ môže na svoj užívateľský účet nahrávať obsah a tento prostredníctvom svojho účtu zverejňovať.

2. Užívateľ môže nahrávať na svoj užívateľský účet len taký obsah, s ktorým je oprávnený narábať.

3. Užívateľ nesmie na svojom užívateľskom účte zverejňovať obsah, ktorý je najmä nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážajúci, obscénny, útočiaci na súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasovo, kultúrne či etnicky závadný a aj ďalší obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho zverejnenie by mohlo spôsobiť ujmu prevádzkovateľovi či ostatným užívateľom.

4. Zverejnením obsahu na svoj užívateľský účet dáva užívateľ prevádzkovateľovi právo s týmto obsahom narábať pre účely portálu.

5. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za obsah, ktorý prostredníctvom svojho účtu zverejňuje a že v prípade, že týmto obsahom bude spôsobená prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom ujma, môže byť po ňom uplatňovaná náhrada škody.

6. Užívateľ berie na vedomie, že do popisu položky nesmie pridávať svoje kontaktné údaje, názvy spoločnosti, alebo iné informácie, ktoré by mohli viesť ku kontaktovaniu užívateľa iným užívateľom.

V takomto prípade má prevádzkovateľ právo zablokovať, alebo odstrániť užívateľský účet.

7. Užívateľ v súlade s § 46 zákona č. 121/2000 Sb., o autorskom práve v znení neskorších predpisov uzatvára s prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, na základe ktorej nahraním obsahu na svoj užívateľský účet zároveň poskytuje prevádzkovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu k tomuto obsahu spočívajúcu v oprávneni prevádzkovateľa tento obsah užiť na všetky spôsoby použitia, v neobmedzenom rozsahu a to bezúplatne.


Obsah tretích strán

Užívateľ je oboznámený s tým, že v súvislosti s užívaním služieb portálu môže naraziť na obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. reklamy, bannery, inzercia). Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva užívateľa, je užívateľ oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.


Reklamácia

1. V prípade výskytu vád poskytovaných služieb je užívateľ oprávnený tieto vady uplatniť u prevádzkovateľa písomným úkonom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa špecifikované v čl.2 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo poslať správu Administrátorovi.

2. V prípade odstrániteľných vád poskytovaných služieb má užívateľ nárok najmä na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny služieb. V prípade neodstrániteľnosti vady má užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z ceny služieb.

3. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa platného uplatnenia nároku z vadného plnenia predmetnému nároku vyhovieť, ak zistí, že sa jedná o vadu poskytnutého plnenia, za ktorú nesie zodpovednosť.

4. Užívateľ je povinný závady poskytovaných služieb uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy ich zistí.


Odstúpenie od zmluvy

1. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu platených pomocou SMS si môže svoje predplatné kedykoľvek ukončiť zaslaním SMS vo tvare FRESH STOP na číslo 8866.


Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.


Obchodné oznámenie

Užívateľ služieb prevádzkovateľa výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli zasielané obchodné oznámenia prevádzkovateľa a partnerských obchodných spoločností. V prípade, že si užívateľ nepraje, aby mu boli obchodné oznámenia zasielané, má právo túto skutočnosť oznámiť písomne prevádzkovateľovi.


Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok, a to aj bez informovania užívateľov. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným dňom ich zverejnenia na webových stránkach freshinfo.eu

3. Všetky spory vzniknuté poskytovaním služieb užívateľovi prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služieb sú s konečnou platnosťou oprávnené rozhodovať príslušné súdy.

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne platné, a bude možné ich ďalej uplatňovať.

5. Prevádzkovateľ a užívateľ vyhlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné k 10.6.2015